Privacyverklaring Niels van de Ven Advocaat

1 Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is “Niels van de Ven Advocaat”, gevestigd Rootven 17, 5066 At, Moergestel, ingeschreven in het Handelsregister met nummer 59085878.

2 Doel en rechtsgrond voor verwerking
Niels van de Ven Advocaat verwerkt persoonsgegevens in de eerste plaats in het kader van zijn dienstverlening als advocaat aan cliënten. Aanvullend worden persoonsgegevens verwerkt in het kader van bedrijfsvoering, administratie, beveiliging, beheer van ICT-sustemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerkt hij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden waaronder het beheren van deze website, het verzenden van e-mailnieuwsbrieven en het organiseren van seminars.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die Niels van de Ven Advocaat met u sluit, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Niels van de Ven Advocaat en van zijn cliënten en derden. Voor het verzenden van nieuwsbrieven, het versturen van uitnodigingen per e-mail, seminars en andere evenementen en voor het plaatsen van cookies en webbeacons (??) vraagt Niels van de Ven Advocaat uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd intrekken.

3 Welke persoonsgegevens; herkomst
Niels van de Ven Advocaat verwerkt onder andere titel, naam, adres, postcode, woonplaats, BSN, telefoon, e-mailadres, bedrijfsnaam, functietitel, bankrekeningnummer, geboortedatum, nummer ID, en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op zijn dienstverlening of één van de andere onder 2 genoemde verwerkingsdoelen.

Niels van de Ven Advocaat verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan hem bekendmaakt of omdat hij deze in het kader van zijn dienstverlening (of één van de andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgt, bijvoorbeeld van zijn cliënten of wederpartijen, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

4 Ontvangers van de persoonsgegevens
Niels van de Ven Advocaat deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de onder 2 genoemde verwerkingsdoelen. In het kader van een gerechtelijke procedure kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met gerechtelijke instanties of wederpartijen; in het kader van een transactie met andere partijen die bij de transactie zijn betrokken. Indien dat wettelijk is vereist, worden transacties ook geregistreerd in bijvoorbeeld het kadaster of het handelsregister.

Gegevens kunnen worden gedeeld met door Niels van de Ven Advocaat ingeschakelde opdrachtnemers, zoals deurwaarders of ICT-dienstverleners. Indien dergelijke opdrachtnemers verwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG, sluit Niels van de Ven Advocaat in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst.

Niels van de Ven Advocaat is op grond van beroepsregels gehouden tot geheimhouding. Gegevens die worden verkregen in het kader van de behandeling van een zaak worden niet met derden gedeeld tenzij dit is toegestaan op grond van de toepasselijke beroepsregels.

5 Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Uw persoonsgegevens worden door Niels van de Ven Advocaat in beginsel niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie.

6 Bewaartermijn
Niels van de Ven Advcoaat bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 2 genoemde verwerkingsdoelen.

7 Cookies en webbeacons
Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat met pagina’s van deze website door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het inloggen op onze website en het gebruik van de website wordt hierdoor vergemakkelijkt.

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. Het uitzetten van cookies kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

8 Uw rechten
U hebt het recht om Niels van de Ven te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, hebt u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om Niels van de Ven Advocaat te verzoeken om de gegevens te wissen. Omdat de bij Niels van de Ven Advocaat werkzame personen een geheimhoudingsverplichting hebben, zal meestal geen inzage gegeven kunnen worden in gegevens die worden verwerkt in het kader van de juridische dienstverlening.

Voor zover de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten, kunt u contact opnemen met Niels van de Ven advocaat per brief of e-mail aan een van de adressen die hieronder zijn vermeld. Niels van de Ven Advocaat neemt een besluit op uw verzoek binnen vier weken.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

9 Wijzigingen
Niels van de Ven Advocaat houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

10 Contact
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten kunt u contact opnemen met een van de volgende adressen:

Niels van de Ven Advocaat
Rootven 17
5066 AT Moergestel

niels@nielsvandevenadvocaat.nl

Versie 22 mei 2018