ALGEMENE VOORWAARDEN NIELS VAN DE VEN ADVOCAAT

Artikel 1 Kantoor Niels van de Ven Advocaat

Niels van de Ven is een eenmanszaak, met als activiteit het voeren van een advocatenpraktijk. Het kantoor is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 59085878

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

a.Opdrachten worden uitsluitend door opdrachtgever verstrekt de opdrachtnemer, Niels van de Ven Advocaat. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden en diensten die door een opdrachtgever aan de opdrachtnemer worden verstrekt. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar in de van opdrachtgever afkomstige stukken wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

b.Niet alleen opdrachtnemer, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van opdrachtnemer hebben verlaten.

 

Artikel 3 Opdracht en derden

a.Niels van de Ven Advocaat is gevestigd te Oisterwijk en stelt zich ten doel de praktijk van (proces)advocaat uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin des woords. Bij die uitoefening laat Niels van de Ven Advocaat zich bijstaan door personen die door hem bij de uitvoering van de opdrachten van zijn opdrachtgever(s) worden ingeschakeld. Voor alle opdrachten, werkzaamheden en diensten aan c.q. van een opdrachtnemer geldt dat deze een inspanningsverbintenis betreffen. Dat betekent dat voor opdrachten, werkzaamheden en diensten geen resultaat kan worden gegarandeerd.

b.Alle opdrachten van opdrachtgever(s) beschouwt opdrachtnemer als uitsluitend aan hem gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten, alsmede artikel 7:409 BW. Opdrachtgever stemt ermee in dat in voorkomende gevallen een andere opdrachtnemer verricht, met name bij waarneming in verband met afwezigheid van opdrachtnemer of bij bijzondere deskundigheid). Ook kunnen derden worden ingeschakeld indien nodig (bijvoorbeeld deurwaarder of deskundige).

Artikel 4 Honorarium

 a.Tenzij anders is overeengekomen worden de werkzaamheden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd in eenheden van 6 minuten vermenigvuldigd met het periodiek vastgestelde uurtarief, verhoogd met de kosten van derden (verschotten), 6% kantoorkosten en de toepasselijke BTW.

b.Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht.

c.Opdrachtnemer is steeds gerechtigd van opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

d.Een afzonderlijke km-vergoeding wordt niet in rekening gebracht.

e.In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

 

Artikel 5 Betaling

a. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd en kunnen de werkzaamheden worden opgeschort.

b.Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van opdrachtgever gestelde bankrekeningen, dan wel betaling in contanten ( tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtnemer.

c.Indien opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op de invordering, met een minimum van 10% van het openstaande saldo, ten laste van de opdrachtgever. Verrichte betalingen worden eerst in mindering gebracht op de verschuldigde rente en incassokosten en daarna op de openstaande hoofdsom.

d.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van de opgeschorte werkzaamheden.

Artikel 6 Beëindiging van de overeenkomst

Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van alle tot het moment van de beëindiging gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 7 Stichting Beheer Derdengelden en verrekening

Opdrachtgever zal bedragen ten behoeve van opdrachtgever laten ontvangen door de Stichting Beheer Derdengelden advocaten. Opdrachtnemer bevordert dat aan opdrachtgever toekomende bedragen zo snel mogelijk worden doorbetaald. Door het verstrekken van een opdracht verleent opdrachtgever reeds nu toestemming de door opdrachtnemer en/of Stichting Beheer Derdengelden advocaten ten behoeve van opdrachtgever ontvangen bedragen, te verrekenen met bedragen die opdrachtgever op basis van ontvangen declaraties aan opdrachtnemer verschuldigd is.

 

Artikel 8 Intellectuele eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de werken die zij gebruikt, heeft gebruikt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van een opdracht voor opdrachtgever. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de door Niels van de Ven Advocaat voor opdrachtgever vervaardigde werken te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, tenzij deze werken daarvoor uitdrukkelijk zijn bedoeld, hetgeen uit de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht dient te blijken.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

a. Indien bij de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door de opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat de opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten, niet tijdig of niet volledig uitvoeren begrepen. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak in het lopende kalenderjaar.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden, in het bijzonder indien deze aanspraken het gevolg zijn van door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

b.Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever- of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat de opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

c.Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Opdrachtnemer gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van opdrachtgevers de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden.

d.Alle aanspraken vervallen indien deze niet schriftelijk en onderbouwd zijn ingediend bij opdrachtnemer binnen zes maanden nadat de feiten en omstandigheden waarop de aanspraak wordt gebaseerd, bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn.

 

Artikel 10 Archief

Niels van de Ven Advocaat bewaart ieder dossier na beëindiging van de werkzaamheden gedurende 10 jaar, waarna het Niels van de Ven Advocaat vrij staat het dossier te vernietigen.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mocht ontstaan, kennis te nemen.

“Onze algemene voorwaarden zijn te downloaden in Pdf-formaat. Om een Pdf-bestand te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Meestal is dit al geïnstalleerd op uw computer. Hier kunt u Adobe Reader downloaden.